Verkkosivukävijöiden tietosuojaseloste

Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla

Rekisterinpitäjä

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra Y-tunnus: 2619848-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Aallikko, jukka.aallikko@imatrabasecamp.fi, p. 020 617 7007

Rekisterin nimi

Verkkosivustokävijärekisteri

Rekisteröityjen ryhmät

Imatra Base Camp Oy:n verkkosivuston vierailijat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Viestintä ja markkinointi, palveluidemme valikoiman parantaminen, verkkopalvelumme käyttökokemuksen parantaminen, mainosten kohdentaminen oikeille kohderyhmille, liiketoiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään suostumukseen tai oikeutettuun etuun perustuen.

Rekisterin tietosisältö

Selainlaitteen tekniset tiedot, rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot, mm. IP-osoite, sivustolla käyntiajankohta, sivujen käyttö.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Imatra Base Camp Oy:n verkkosivusto.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Imatra Base Camp Oy:n henkilökunta sekä palveluntarjoajat, jonka alustalla rekisteri tai sen osa on (Citrus Solutions Oy, Google).

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Imatra Base Camp Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eikä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Ulkoiset palveluntarjoajat (Citrus Solutions Oy, Google) voivat tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle tai luovuttaa tämän rekisterin henkilötietoja kolmansille osapuolille, mutta tekevät sen aina mahdollisimman turvallisesti ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatra Base Camp Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterinpitäjä ja ulkoiset palveluntarjoajat (Citrus Solutions Oy, Google) säilyttävät rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin sekä palveluntarjoajien henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteriä koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra

info@imatrabasecamp.fi

Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 30.4.2021.

Imatra Base Camp Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla

Rekisterinpitäjä

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra Y-tunnus: 2619848-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Aallikko, jukka.aallikko@imatrabasecamp.fi, p. 020 617 7007

Rekisterin nimi

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisteröityjen ryhmät

Asiakkaat ja näiden edustajat (nykyiset, entiset ja mahdolliset tulevat).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelutoimitusten hoitaminen, asiakassuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpito sekä asiakasviestintä ja -markkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään suostumukseen, oikeutettuun etuun, tai sopimukseen tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö

 • yhteystiedot ja perustiedot, esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • henkilön työnantaja tai muu organisaatio; yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero;
 • tieto organisaation toimialasta ja henkilön roolista organisaatiossa;
 • tapahtumahistoria ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, esim. tarjoukset, sopimukset, palautteet;
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen;
 • muut asiakkaan mahdollisesti itse antamat tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin; pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan henkilöltä itseltään tai hänen työnantajaltaan / organisaatioltaan tai muulta edustajaltaan, joissain tapauksissa tietolähteenä voi kuitenkin olla myös julkinen lähde tai ulkopuoliset markkinointirekisterit.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin määritellyt henkilöt sekä palveluntarjoaja, jonka alustalla rekisteri tai sen osa on (HubSpot Inc.).

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Imatra Base Camp Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eikä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Ulkoinen palveluntarjoaja (HubSpot Inc.) voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle tai luovuttaa tämän rekisterin henkilötietoja kolmansille osapuolille, mutta tekee sen aina mahdollisimman turvallisesti ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Tästä löytyy lisätietoja yrityksen verkkosivuilla: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Rekisterin suojauksen periaatteetHenkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatra Base Camp Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterinpitäjä ja ulkoinen palveluntarjoaja (HubSpot Inc) säilyttävät rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin sekä palveluntarjoajan henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteriä koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra

info@imatrabasecamp.fi

Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 30.4.2021.

Imatra Base Camp Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla

Rekisterinpitäjä

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra Y-tunnus: 2619848-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Aallikko, jukka.aallikko@imatrabasecamp.fi, p. 020 617 7007

Rekisterin nimi

Yhteistyökumppanirekisteri

Rekisteröityjen ryhmät

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, mm. matkailu- ja tapahtumatoimijat, alihankkijat, palveluntarjoajat (nykyiset, entiset ja mahdolliset tulevat).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelutoimitusten hoitaminen, yhteistyö- tai alihankkijasuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpito sekä viestintä ja markkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään suostumukseen, oikeutettuun etuun, tai sopimukseen tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö

 • yhteystiedot ja perustiedot, esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • henkilön työnantaja tai muu organisaatio; yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero;
 • tieto organisaation toimialasta ja henkilön roolista organisaatiossa;
 • tapahtumahistoria ja muut yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot, esim. tarjoukset, sopimukset, palautteet;
 • muut henkilön mahdollisesti itse antamat tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin; pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan henkilöltä itseltään tai hänen työnantajaltaan / organisaatioltaan, joissain tapauksissa tietolähteenä voi kuitenkin olla myös julkinen lähde.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Imatra Base Camp Oy:n henkilökunta ja tietyt sen valtuuttamat ulkopuoliset henkilöt sekä palveluntarjoaja, jonka alustalla rekisteri tai sen osa on (HubSpot Inc., Meidän IT ja talous Oy).

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Imatra Base Camp Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eikä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Ulkoinen palveluntarjoaja (HubSpot Inc., Meidän IT ja talous Oy) voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle tai luovuttaa tämän rekisterin henkilötietoja kolmansille osapuolille, mutta tekee sen aina mahdollisimman turvallisesti ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Tästä löytyy lisätietoja yrityksen verkkosivuilla: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatra Base Camp Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterinpitäjä ja ulkoinen palveluntarjoaja (HubSpot Inc., Meidän IT ja talous Oy) säilyttävät rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin sekä palveluntarjoajan henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteriä koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra

info@imatrabasecamp.fi

Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 30.4.2021.

Imatra Base Camp Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Ensilumenladun markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja 

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. 

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla 

Rekisterinpitäjä Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 IMATRA, Y-tunnus: 0159216-7 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Jukka Aallikko, jukka.aallikko@imatrabasecamp.fi, p. 020 617 7007 

Rekisterin nimi Ensilumenladun markkinointi- ja asiakasrekisteri 

Rekisteröityjen ryhmät 

Asiakkaat (nykyiset, entiset ja mahdolliset tulevat) 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Palvelutoimitusten hoitaminen, asiakassuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpito sekä asiakasviestintä ja -markkinointi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään suostumukseen, oikeutettuun etuun, tai sopimukseen tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen perustuen. 

Rekisterin tietosisältö 

 • yhteystiedot ja perustiedot, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli; 

 • henkilön työnantaja tai muu organisaatio; yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero; 

 • tapahtumahistoria ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, esim. tarjoukset, sopimukset, palautteet; 

 • muut asiakkaan mahdollisesti itse antamat tiedot. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan henkilöiltä itseltään. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelijät 

Imatran kaupunkikonsernin tietyt henkilöt, joiden toimenkuvaan tila- ja liikuntapalvelujen varausten palveluketju kuuluu, sekä järjestelmän toimittajan (Liveto Group Oy) tietyt henkilöt. 

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille 

Imatran kaupunki ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eikä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi. 

Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatran kaupunki on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. 

Rekisterinpitäjä ja järjestelmän toimittaja (Liveto Group Oy) säilyttävät rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin sekä järjestelmän toimittajan henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, arkipäivisin klo 9.00 - 15.00 välisenä aikana.  

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.  

Rekisteriä koskevat pyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, käymällä henkilökohtaisesti täyttämässä tietopyyntölomakkeen, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/

Tietosuojaselosteen päivitykset 

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 2.9.2022. 

Imatran kaupunki seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. 

Asukasmarkkinoinnin tietosuojaseloste

Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla

Rekisterinpitäjä
Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra Y-tunnus: 2619848-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jukka Aallikko, jukka.aallikko@imatrabasecamp.fi, p. 020 617 7007

Rekisterin nimi
Asukasmarkkinointirekisteri

Rekisteröityjen ryhmät

Imatran asumisen mahdollisuuksista kiinnostuneet henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Viestintä ja markkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään suostumukseen, oikeutettuun etuun, tai sopimukseen tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö

 • yhteystiedot ja perustiedot, esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • muut henkilön mahdollisesti itse antamat tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin; pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan henkilöltä itseltään, joissain tapauksissa tietolähteenä voi kuitenkin olla myös julkinen lähde.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Imatra Base Camp Oy:n henkilökunta ja tietyt sen valtuuttamat ulkopuoliset henkilöt sekä palveluntarjoaja, jonka alustalla rekisteri tai sen osa on (Creamailer, Meidän IT ja talous Oy).

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Imatra Base Camp Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eikä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Ulkoinen palveluntarjoaja (Creamailer, Meidän IT ja talous Oy) voi tietyissä tapauksissa siirtää henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle tai luovuttaa tämän rekisterin henkilötietoja kolmansille osapuolille, mutta tekee sen aina mahdollisimman turvallisesti ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Tästä löytyy lisätietoja yrityksen verkkosivuilla: https://www.creamailer.fi/tietosuojaseloste.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatra Base Camp Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterinpitäjä ja ulkoinen palveluntarjoaja (Creamailer, Meidän IT ja talous Oy) säilyttävät rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin sekä palveluntarjoajan henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteriä koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Imatra Base Camp Oy, Virastokatu 2, 55100 Imatra
info@imatrabasecamp.fi

Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 17.4.2023.

Imatra Base Camp Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Talkoolaispankin asiakasrekisterin tietosuojaseloste
 

Tietosuoja 

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. 

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla 

Rekisterinpitäjä 

Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 IMATRA, Y-tunnus: 0159216-7 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jukka Aallikko, jukka.aallikko@imatrabasecamp.fi, p. 020 617 7007 

Rekisterin nimi 

Talkoolaispankin asiakasrekisteri 

Rekisteröityjen ryhmät 

Asiakkaat (nykyiset, entiset ja mahdolliset tulevat). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Palvelutoimitusten hoitaminen, asiakassuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpito sekä asiakasviestintä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään suostumukseen, oikeutettuun etuun, tai sopimukseen tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen perustuen. 

Rekisterin tietosisältö 

 • yhteystiedot ja perustiedot, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. 
 • henkilön työnantaja tai muu organisaatio; yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero; 
 • muut asiakkaan mahdollisesti itse antamat tiedot. 
   

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan henkilöiltä itseltään. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen käsittelijät 

Imatran kaupunkikonsernin tietyt henkilöt, joiden toimenkuvaan tapahtumatuotannon toiminnot.

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille 

Imatran kaupunki ei siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eikä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatran kaupunki on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. 

Rekisterinpitäjä säilyttävää rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, arkipäivisin klo 9.00 - 15.00 välisenä aikana.  

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.  

Rekisteriä koskevat pyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, käymällä henkilökohtaisesti täyttämässä tietopyyntölomakkeen, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/

Tietosuojaselosteen päivitykset 

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 24.4.2024. 

Imatran kaupunki seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.